Algemene voorwaarden

Up Ballooning

Cadeaubon

 Algemeene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn er enkel om het goede verloop van de ballonvaart en het contact tussen Up Ballooning en de klant te bevorderen.

  • Contactgegevens

Up Ballooning BV
Marktstraat 106
9111 Belsele – Puivelde
België
BE 0773 878 965

BIC: GEABEBB7

BAN : BE59 0019 1469 5326

📞 +32496450604
📧 Mail klink hier
🌐 www.upballooning.be

  • Aankoop van een cadeaubon boeken van diensten

1.1 Een cadeaubon kan besteld worden via internet, e-mail of telefonisch.

1.2 Na aanvraag via e-mail bevestigt Up Ballooning de bestelling en geeft een unieke bonnummer per boeking. Na de bevestigingsmail heeft de klant 3 dagen tijd om te confirmeren via e-mail en het voorschot of de volledige som over te schrijven. Na betaling van het voorschot of de volledige som is een annulering niet meer mogelijk. Er is dan ook geen enkele mogelijkheid tot terugbetaling.

1.3 Indien Up Ballooning zijn cadeaubonnen laat varen door een ander vervoerder zal die vervoerder eerst aansprakelijk zijn. De vervoerder is dan verantwordelijk voor het materiaal, de nodige vergunnigen en verzekeringen.

1.4 Up Ballooning kan ingehuurd worden voor freelance werk als ballonvaarder. Up Ballooning is dan beperk aansprakelijk gezien Up Ballooning dan niet fungeerd als vervoerder. De vervoerder die ons inhuurd zal eerst aanspraakelijk worden gesteld. De vervoerder is dan verantwordelijk voor het materiaal, de nodige vergunnigen en verzekeringen.

  • Reserveren van een ballonvaart

2.1 Met een cadeaubon kan de klant bij Up Ballooning een ballonvaart reserveren. Er dient een e-mail gestuurd te worden naar info@upballooning.be met de vraag een datum vast te leggen. De datum wordt bepaald in functie van de nog vrije data in de agenda van Up Ballooning.

2.2 De gereserveerde datum wordt door Up Ballooning per kerende e-mail bevestigd.

2.3 Een gereserveerde datum kan kosteloos door de klant worden verplaatst tot 7 dagen voor de vaart.

2.4 Tot 7 dagen voor de gereserveerde datum kan de ballonvaart worden verplaatst mits een vergoeding te betalen van 25 euro per passagier. De klant ontvangt hiervoor een extra factuur.

2.5 Binnen een termijn van 7 dagen voor de vaart kan de gereserveerde datum niet meer verplaatst worden. De cadeaubon verliest dan ook zijn geldigheid. Bij het afzeggen van elke ballonvaart bevestigd per mail na 7 dagen kan een schadevergoeding van 25 euro per passagier worden aangerekend.

2.6 Up Ballooning kan de ballonvaart annuleren indien de weersomstandigheden een gegarandeerde veilige vaart niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de ballonvaarder. In dat geval vindt er geen schadevergoeding of terugbetaling van de prijs plaats. De klant kan bij ons een nieuwe vaart reserveren via e-mail.

2.7 De cadeaubon vervalt 1 jaar na datum van uitgifte. Deze datum is vermeld op de cadeaubon. Na verloop van 1 jaar kan met de cadeaubon geen reservering meer gemaakt worden. Een verlopen cadeaubon geeft geen recht op enige terugbetaling of vergoeding. Indien de klant na de vervaldatum een eerste keer met ons contact opneemt is de bon vervallen maar kan deze met maximum 1 jaar verlengd worden mits betaling van 25 euro per persoon.

2.8 Tenzij het over een privé ballonvaart of VIP-vaart of een Ballonvaat op maat gaat, wordt de ballonvaart gemaakt vanaf één van de vaste opstapplaatsen van Up Ballooning die op de dag van de ballonvaart word bepaald.

2.9 De passagiers zullen de dag van de gereserveerde vaart bellen op het nummer +32 496 45 06 04 tussen 13u30 en 14u00 om te vernemen of de vaart doorgaat en welke het uur en plaats van afspraak zijn. Indien het gaat over een ochtendvaart dan zullen de passagiers de avond voordien met ons contact opnemen tussen 20u00 en 22u00.

  • De uitvoering van de ballonvaart

3.1 Up Ballooning zal de ballonvaart zorgvuldig en professioneel uitvoeren, rekening houdende met de toepasselijke wet- en regelgeving.

3.2 Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan het voorkomen dat de ballonvaart anders loopt dan verwacht. Een opgave van de afstand, richting en aard van de ballonvaart is altijd gebaseerd op een schatting en op de ideale omstandigheden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

3.3 Up Ballooning kan op het allerlaatste moment de ballonvaart niet laten doorgaan als de (weers)-omstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart op de plaats van opstijgen en op dat moment niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de ballonvaarder die de vaart zal uitvoeren. (Zie art. 2.6)

3.4 Het recht om met de cadeaubon een ballonvaart te maken vervalt in de volgende gevallen:
a. Indien de klant niet of niet tijdig komt opdagen op het uur en de plaats van afspraak die telefonisch werd doorgegeven de dag van de gereserveerde vaart.
b. Indien de klant voor de start van de vaart geen geldige cadeaubon kan voorleggen.
c. indien volgens de boekhouding van Up Ballooning geen betaling van de cadeaubon werd ontvangen en de klant op dat moment geen bewijs van betaling kan voorleggen.
d. Indien de cadeaubon na een jaar vervallen is en er geen eerder contact is opgenomen om de ballonvaart in te plannen kan de bon terug worden geldig gemaakt na administratieve kost van 25 euro.

3.5 De passagiers die de ballonvaart maken dienen zich te houden aan de door de piloot en andere medewerkers van Up Ballooning gegeven instructies. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de vaart.

3.6 Door deelname aan de ballonvaart aanvaarden de deelnemers het zelf te dragen risico voor lichte verwondingen (door schaven, stoten enz.), voor het verlies en besmeurd raken van persoonlijke uitrusting, kledingstukken, camera’s, gsm’s.

3.7 De aansprakelijkheid van de vervoerder voor letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een bedrag overeenkomend met de tegenwaarde van 5.500.000 euro (combined single limit).

3.8 De aansprakelijkheid van Up Ballooning is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder aansprakelijkheidsverzekering van Up Ballooning wordt uitbetaald. Op verzoek wordt een kopie van de polis toegezonden.

3.9 De bepalingen van art. 3.7 en art. 3.8 gelden niet indien ze in strijd zijn met de regels van dwingend recht.

  • Betaling

4.1 De betaling van de cadeaubon gebeurt bij de boeking van zodra Up Ballooning via e-mail de boeking bevestigd heeft. De cadeaubon zal u zo snel als mogelijk worden toegezonden per mail of per post.

4.3 Indien er nog een saldo moet betaald worden zal dit gebeuren of met een overschrijving ten laatste drie dagen voor de gereserveerde vaart of contante betaling net voor de start van de gereserveerde vaart.

4.4 Als tijdige betaling uitblijft is de klant vanaf 14 dagen na reservering een interest over het totaalbedrag verschuldigd van 1% per maand. Bij een eerste aanmaning worden 25 euro administratiekosten aangerekend. Indien Up Ballooning de incasso van de vordering uit handen geeft is de klant alle gemaakte incassokosten verschuldigd met een minimum van 125 euro.

  • Klachten en geschillen

5.1 Klanten die ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst kunnen bij Up Ballooning schriftelijk een klacht indienen. Up Ballooning zal, na de klant daarover zo nodig te hebben gehoord, deze klacht zorgvuldig en schriftelijk beantwoorden.

5.2 Het indienen van een klacht geeft de klant geen recht op opschorting van betaling of andere verplichtingen.

5.3 Klachten dienen, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk te worden ingediend, doch in ieder geval binnen 14 dagen na het voorval waarover de klant een klacht heeft.

5.4 Elke rechtsvordering van de klant uit hoofde van deze overeenkomst vervalt na verloop van een periode van één jaar na de ballonvaart of, indien geen ballonvaart is gemaakt, één jaar na boekingsdatum. Voor die datum dient de klant de vordering aanhangig te hebben gemaakt bij de bevoegde rechter, ook als er nog een klacht in behandeling is.

5.5 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Het Belgisch recht is uitsluitend bevoegd geschillen te beslechten. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.

Neem contact op:

Up Ballooning BV

Marktstraat 106
9111 Belsele – Puivelde
Oost-Vlaanderen – België
BE 0773 878 965

Liever terug gebeld:

Veiligbetalen via Mollie:

Online betalen ook voor je ballonvaart