Ballonvaren en covid-19

Even niet ballonvaren 

COVID-19

 

 Covid-19

We starten terug op vanaf 01/03/2021

 

1ste fase: We mogen nu reeds varen solo met een lid van ons gezin. Dit laat toe om aan de recente vliegervaringseis verder te voldoen. 

2de fase: Vermoedelijk zal deze ingaan vanaf  01/03/2021 We hopen dan toelating te krijgen om met kleine ballons max tien personen te varen. Privé vaarten zullen bij Up Ballooning voorrang krijgen. 

 

Hoe pakken we fase 2 aan?

Up ballooning bezit over de nodige planning software die het toelaat om passagiers vlug te plannen bij goed weer. Deze planning software heeft nu in corona crisis zijn voordelen.

Heeft u nog een cadeaubon dan kan je best ons corona formulier invullen onderaan deze pagina. Via sms zal u verder op de hoogte worden gehouden van de geplande vaarten. Wees wel even geduldig, we kunnen niet iedereen in één keer varen. Ook de meteologische omstandigheden, gaan bepalend zijn voor het aantal vaarten die we nog gaan kunnen uitvoeren.

Vanaf 01/03/2021zullen we eerst voorkeur geven aan kleine groepen van 3 tot 6 passagiers. Later in juli gaan we 1 en 2 passagier met andere bubbels kunnen plaatsen. 

 

Operationeel protocol Up Ballooning covid-19
 • Voorbereiding:
  • Piloten en crew worden geacht de sanitaire voorwaarden A en B te kennen deze zal bezorgd worden.
  • De operationmanger dat streng toezicht houden op het gebruik en toepassing van beschermingsmiddelen.
  • Passagier zullen 84 u voor de vaart opgebeld worden om na te gaan of hun vaart kan door gaan.
   • Up Ballooning neemt het recht om naar hun gezondheidstoestand met betrekking tot covid-19 te informeren en passagiers hebben meldingsplicht.
   • Bij weigering wordt de passagier geschrapt van de vaart.
   • Peronen die symptomen vertonen die kunnen wijzen op een vermoedelijke besmetting met COVID-19 (koorts, korts, kortademig, droge hoest, vermoeidheid,….) of indien u in contact bent geweest met zieke personen in de laatste 14 dagen.
   • Indien positief mag deze niet deelnemen aan elke vorm van deze activieteit: Niet in de mand, op het terrein, nog in de volgwagen.
   • Passagiers zullen verwezen worden naar onze website om de sanitaire voorwaarden A en B door te nemen.
  • Mondmasker handschoenen: De zullen voorzien worden. Docht vragen we aan de passagier om zelf ook de herbruikbaare nodige stoffen maskers te voorzien indien men overdeze beschikt. (We willen ook het milieu ten goede komen.)
  • Handgel: Zal voor de crew en passagiers worden voorzien bij aankomst en verlaten van eigen wagen moet men de handen reeds ontsmetten en een mondmasker dragen. Bij toch afzetten van de masker om een plotse reden zal me terug de handen ontsmetten.
  • Schermen: Voorpiloten worden voorien per piloot,  in T en TT manden worden PVC type B1 brandveiligheid voorzien. Deze zullen geproduceerd worden op alternatieve wijze. Gekeurd door Part M Subpart F erkende bedrijven.
 • Uitvoering van de vaart.
  • Met de crew zal worden zoveel mogelijk afgesproken worden op het terrein.
   • Deze komen toe met mondmaskers.
   • Er zal handgel worden aangerijkt alvorens het materiaal aan te raken.
   • De crew briefing zal voor het toekomen van de passgier gebeuren.
   • De terreinen van opstijgen zullen zorgvuldig worden uitgkozen en afgesloten van publiek. 
   • Het opstellen van de ballon gebeurd met werkhandschoenen omwillen van de veiligheid. Deze hand schoenen worden door ons uitgedeeld aan de crew en piloten en verzameld na de vaart nadien gewassen boven 60° C.
  • Bij het toekomen van de passagier:
   • Er word handgel aangerijkt.
   • Er zal toegezien worden dat iedereen ee mondmasker opheeft.
   • Het inschekken zal gebeuren op de ipad of op papier.
   • Na het inschekken zal iedereen terug de handen ontsmetten en handschoenen kijgen van de operator.
   • Een brieffing ze grondige worden voorzien.
   • Iedere bubbel zal een compartiment toegewezen.
   • De piloot zal voor vertrek een schilt opzetten.
   • De landingsplaats zal door de piloot zorgvulding worden uitgekozen liefst op een openstaande weide.
   • Indien het nodig zullen we de landbouwer benaarden maar met achtneming van de 1,5M
   • Na de vaart blijven de bubbel geschijden van elkaar min 1,5M
   • De bubbels worden opgepikt door iemand van hun eigen bubbels.
  • Na de vaart:
   • Er zal getankt worden volgens de covic-19 procedure van het tankstation “Waasballon”.
   • De piloten worden geacht deze door te nemen en te kennen.
   • De manden worden na het tanken grondig gereinind op optische vuil.
   • Nadien zullen de manden beneveld worden een desinfectie product.

 

Verdere aanvulling of verbetering is welkom! Iederen een veilige vaart gewenst!

Operations Manager,

Vercauteren Christof 

 

 

A. Algemene sanitaire maatregelen
 • A. Algemene sanitaire maatregelen
 • 1. Maatregelen thuis te nemen, voor zich naar het terrein te begeven
  – Alle administratieve en theoretische voorbereidingen uitvoeren.
  Alle nodig persoonlijke uitrusting die voor het vliegen gebruikt zal worden
  reinigen en ontsmetten.
  – Zich voorzien van alle noodzakelijk bescherming- en ontsmettingsmateriaal
  (handschoenen, masker, papieren zakdoeken, ontsmettende handgel, …).
  – Zich voorzien van voedsel en drank.
  – In geval van symptomen die kunnen wijzen op een vermoedelijke besmetting
  met COVID-19 (koorts, korts, kortademig, droge hoest, vermoeidheid,….) of
  indien u in contact bent geweest met zieke personen in de laatste 14 dagen
  mag u zich niet naar het terrein begeven.
  2. Maatregelen te nemen op het luchtvaartterrein
  – Het terrein moet gesloten blijven voor alle publiek. Enkel de personen die
  deelnemen aan de activiteiten en de personen noodzakelijk voor de operaties
  mogen zich op het terrein begeven, volgens de regels opgelegd door de
  luchtvaartterreinoverste of de verantwoordelijke van de club.
  – De veiligheidsmaatregelen worden bekendgemaakt aan de leden en goed
  zichtbaar geafficheerd op de belangrijkste plaatsen op het terrein (ingangen,
  hangaars, benzinestation, …).
  – De regels omtrent social distancing moeten gerespecteerd worden op het
  vliegveld.
  – Het gebruik een mondmasker op het terrein wordt sterk aangeraden. Het is
  verplicht een masker te dragen wanneer het toestel aangeraakt wordt evenals
  wanneer men plaats neemt in de cockpit.
  – Dragen van handschoenen (latex, CTC): Het dragen van handschoenen wordt
  aanbevolen. Indien dit niet mogelijk is of wanneer er sprake kan zijn van een
  extra gevaar, kan dit vervangen worden door de handen voor het begin van
  de activiteit en erna te desinfecteren.
  – Cafetaria en clubhuizen kunnen openen conform de van kracht zijnde
  maatregelen voor de HORECA sector.
  – De toiletten mogen geopend worden wanneer de volgende maatregelen in
  acht genomen worden:
  – Een ontsmetting van de toiletten om de 2 uur moet georganiseerd worden.
  – De toiletten moeten voorzien zijn van deksels.
  – Het deksel moet worden gesloten voor er doorgespoeld wordt.
  – Bij ieder toilet moet een informatiebordje betreffende het vorige punt
  aanwezig zijn.
  – Product dat elke gebruiker in staat stelt om de WC-bril te ontsmetten zal in
  elke aparte WC ruimte ter beschikking zijn.
  – Indien de toegang tot een lokaal noodzakelijk is, moet een voldoende grote
  spreiding van de personen nageleefd worden, met als minimum 4 m² per
  persoon. Deze lokalen moeten tweemaal per dag gedesinfecteerd worden.
  – Alle materiaal moet nauwgezet gedesinfecteerd worden voor en na elk gebruik
  met een adequaat product. Het product wordt ter beschikking gesteld door de
  club of de beheerder van het luchtvaartterrein, of wordt door hen
  goedgekeurd.
  – Er moet een reservatie-systeem voor de vluchten ingericht worden, om het
  aantal personen dat zich gelijktijdig op het terrein bevindt te kunnen beperken.
  – De luchtvaartterreinoverste en de clubverantwoordelijken moeten de strikte
  naleving van de maatregelen, opgesomd in punten 2 en 3 van dit document,
  controleren, en de nodige signalisatie voorzien (verboden zones, doorstroomrichtingen).
  – Indien de lay-out van het terrein het vereist kan de vliegveldoverste het toezicht
  op bepaalde zones delegeren.
  – Voor elke zone (bv. startplaats, brandstofpomp, parking) zal het aantal
  aanwezige personen beperkt worden tot het strikt minimale aantal noodzakelijk
  voor de veilige uitvoering van de operaties. Deze personen moeten steeds de
  social distancing van 1,5m respecteren.
  – Voor zover mogelijk moeten de poorten van de hangaars open blijven
  gedurende de ganse openingstijd van het terrein.
  – Voor zover mogelijk moeten de vliegtuigen uit de hangaar gehaald worden
  door maximum 3 leden van de vereniging of de onderneming die de toestellen
  verhuurt. De toestellen worden pas opnieuw gestald nadat de activiteiten
  beëindigd zijn. Dit om het aantal personen in de hangaars te beperken.
  – De ondersteunende ploegen worden vast aangeduid, in de mate van het
  mogelijke.
  – Administratieve afhandelingen en het in ontvangst nemen van materiaal
  gebeuren bij voorkeur in open lucht.
  – De briefings van instructeurs aan de leerlingen worden bij voorkeur gegeven in
  open lucht of via video-conferentie.
  – Uitrusting zoals headsets, microfoons, balpennen, papieren, etc…zijn strikt
  persoonlijk, en mogen nooit door iemand anders gebruikt worden.
  – Ieder persoon moet papieren zakdoeken bij zich hebben, en een plastieken zak
  om persoonlijk afval in op te bergen. Stoffen zakdoeken mogen niet gebruikt
  worden.
  3. Herstart van de activiteiten
  – Doopvluchten, , initiatie- of kennismakingsvluchten, kosten-delende vluchten,
  gespecialiseerde commerciële operaties van acrobatische vluchten en
  paradrop zijn tot nader order verboden.
  – Alle VFR vluchten, (andere dan de commerciële activiteiten zoals gedefinieerd
  door EASA – speciale commerciële activiteiten en commercieel luchttransport)
  voor elk type van luchtvaartuig (inbegrepen de vrije vluchten), mogen enkel
  uitgevoerd worden met één persoon aan boord, of tezamen met de leden van
  dezelfde sociale groep ( t.t.z. de personen die onder hetzelfde dak woont en/of
  toebehorend aan een groep van naasten/vrienden met een maximum van 10
  personen de piloot inbegrepen) of met een instructeur en/of examinator. De
  vluchten moeten lokaal zijn. (Landingspunt gelijk aan het startpunt, geen
  tussenlandingen).
  – De vluchten kunnen tussenlandingen hebben, op voorwaarde van vooraf het
  akkoord te verkrijgen van de verantwoordelijke van het vliegveld van
  tussenlanding, zich vergewist te hebben van de wijze waarop de sanitaire regels
  beschreven in dit document aldaar zijn georganiseerd en van voor zich
  maatregelen te nemen om deze te respecteren.
  – De piloten moeten zich vergewissen om in conformiteit met de gelden
  regelgeving te zijn (geldige licentie, geldige kwalificaties, recente ervaring). Het
  is aanbevolen dat de piloten die de laatste tijd niet gevolgen hebben een
  briefing met een instructeur aanvragen en/of een vlucht in dubbele besturing
  uitvoeren.
  – Vluchten met modelvliegtuigen zijn toegelaten mits naleving van de sanitaire
  regels en deze omtrent social-distancing.
  – De rit naar het vliegveld moet alleen gebeuren, of tezamen met een lid van
  dezelfde sociale groep (zie bepaling hierboven).
  – Zonder inbreuk op de regels van toepassing op de bescherming van de
  persoonlijke levenssfeer ,in geval van een COVID-19 besmetting die te wijten
  kan zijn aan het beoefenen van een luchtsport wordt gevraagd dit zo snel
  mogelijk te rapporteren aan de GA Task Force via de respectievelijke federatie,
  zodat eventuele inefficiënte maatregelen aangepast kunnen worden.
  – Zonder inbreuk op de regels van toepassing op de bescherming van de
  persoonlijk levenssfeer, zal de verantwoordelijke van een club of de operator
  van een vlucht, in de mogelijkheid moeten zijn om zonder verwijl op de vraag
  van de bevoegde overheid van volksgezondheid, de gegevens betreffende de
  passagiers die hebben deelgenomen aan een vlucht en hun telefoonnummer
  of mailadres ter beschikking te stellen.
  4. Opleidingsvluchten (dubbelbesturing)
  – Activiteiten in verband met VFR en IFR opleiding (op gelijk welk type
  luchtvaarttuig, inclusief vrije vlucht), en op modelvliegtuigen zijn toegelaten.
  – Strikte bijkomende maatregelen zijn van toepassing, zoals aanbevolen door
  EASA voor alle dubbelbesturingsvluchten.
  – Het is strikt verboden bijkomende personen mee te nemen, andere dan een
  instructeur en/of examinator.
  – Belangrijke herhalingen
  – Mondmasker verplicht en beschermingshandschoenen aanbevolen.
  – Handen ontsmetten voor en na de vlucht.
  – Fysiek contact vermijden.
  – Alleen gebruikmaken van eigen materiaal.
  – Alle briefings, voor en na de vlucht, worden indien mogelijk buiten of per
  videoconferentie gedaan. Indien het weer dit niet toelaat kan dit binnen
  doorgaan op voorwaarde dat er een minimale ruimte beschikbaar is van 4m²
  per persoon en 8m² voor diegene die de briefing geeft.
  – Cockpit en de simulator voor en na de vlucht desinfecteren.

B. Bijkomende sanitaire maatregelen (Ballonvaart)

Regelgeving DGLV :

Voor de vaart
– Elke operator stelt zijn eigen toepasbaar operationeel plan op volgens de strikte
sanitaire regelen beschreven in dit document (hoofdstukken A en B). Hij zal dit
voorleggen aan het DGLV indien hij hierom verzocht wordt.
– De sanitaire maatregelen beschreven in dit document (hoofdstukken A en B)
zijn in acht te nemen door de bemanningsleden en de passagiers en zullen
beschikbaar zijn op de internet site van de ballonvaartoperator.
– De grondcrew bestaat uit een vaste bemanning samengesteld uit een piloot en
maximum drie personeelsleden op de grond
– Enkel de bemanningsleden en de passagiers die géén symptomen vergelijkbaar
met deze van COVID-19 vertonen én niet in contact geweest zijn met zieke
personen in de 14 dagen voordien kunnen aan een vlucht deelnemen.
– 48 uur voor de vlucht zal elke passagier via SMS of email bevestigen dat hij/zij
geen enkel symptoom vergelijkbaar met COVID-19 vertoont en dat hij/zij niet in
contact is geweest met zieke personen in de voorbije 14 dagen.
– De eerste veiligheidsbriefing voor de crew wordt gehouden vooraleer de
passagiers aanwezig zijn. Deze briefing zal de sanitaire maatregelen integreren
die de crew en de passagiers dienen te respecteren. Ze gebeurt in de
buitenlucht met respect voor de social distancing-regels en de beschermende
handelingen.
– Een tweede briefing m.b.t. veiligheid zal voor de passagiers georganiseerd
worden. Tijdens deze briefing zal de nadruk liggen op het respect voor de
sanitaire maatregelen die tijdens het volledige verloop van de ballonvaart
gelden, inclusief opbouw en afbouw.
– Elke persoon zal verplicht een mondmasker en handschoenen dragen (behalve
de crew voor wie het dragen van handschoenen een gevaar inhoudt bij het
uitvoeren van bepaalde handelingen) en dat vanaf aankomst op het terrein
van vertrek tot na de vlucht wanneer elkeen (crew en passagiers) het terrein
van landing verlaten en huiswaarts keren.
– Een mondmasker en een paar handschoenen zullen ter beschikking van elke
passagier gesteld worden door de operator.
– Bij gebruik van het materiaal gebruikt door meerdere personen dit materiaal
telkens grondig ontsmetten voor en na de vaart volgens de richtlijnen van de
onderneming of eigenaar.
Voorbereiding
– Het opbouwen van de ballon op een ordelijke manier laten verlopen met
inachtneming van de social distancing. Geen samenscholing op het
opstijgterrein.
– Alleen de crew, de passagiers en hun chauffeur (volgwagens) zullen aanwezig
zijn.
Tijdens de vaart
– De passagiers van verschillende sociale groepen zullen worden gescheiden in de mand
door schermen van soepel plexiglas (zie foto hieronder). Hetzelfde voor de passagiers
en de crew.
– In de manden die niet uitgerust zijn met schermen in soepel plexiglas, zullen
enkel passagiers die behoren tot eenzelfde sociale groep mogen aanwezig zijn
(t.t.z. de personen die onder hetzelfde dak wonen en/of behoren tot een groep
van naasten/vrienden tot maximum 10 personen) en deelnemen aan de vlucht.
De piloot zal, bovenop zijn mondmasker een gezichtsschild in plexiglas dragen
dat het gehele gezicht tot aan de kin beschermd
– Wat ook het type mand is, en het type van aangebrachte bescherming is, zullen
de passagiers zodanig geplaatst worden dat zij naar de buitenkant van de
mand kijken.
Na de vaart
– Steeds de social distancing respecteren.
– Zo snel mogelijk, maar op een ordelijke manier en mits toestemming van de
landeigenaar, het landingsterrein verlaten.
– Ook bij het gastanken naleven van de social distancing regels.
– Zorgen voor het goed ontsmetten van contactoppervlakken op mand en
apparatuur.
Verplaatsing van en naar het opstijg /landingsterrein, gebruik van volgwagens
– Alle verplaatsingen naar het opstijgterrein en van het landingsterrein, inclusief
het volgen van de ballon tijdens de vaart, gebeuren met inachtneming van de
normale regels m.b.t. autoverplaatsingen. Dus enkel leden van dezelfde sociale
groep kunnen samen plaatsnemen in één auto. De anderen zullen separate
vervoersmiddelen dienen te gebruiken.

 

 

 Meld je cadeaubon 

Meld je cadeaubon aan! eens in ons systeem zal u via sms op de hoogte worden gehouden van de gelplande vaarten.

Meld je cadeaubon aan

Cadeaubon verzilveren
Address
Address
Zip/Postcode
Stad
Land
Vermeld ook de bijkonende passagiers zonder bon.
Meerkeuze
Sleep hier een foto of de pdf van u cadeaubon *
Maximale uploadgrootte: 62.9200000000000017053025658242404460906982421875MB
reCAPTCHA

Up Ballooning BV

Marktstraat 106
9111 Belsele – Puivelde
Oost-Vlaanderen – België
BE 0773 878 965

✓ Veilig betalen via Mollie